top of page

Algemene voorwaarden 

 

Organisatie: Dubbel Dwars media

BTW-nummer: NL859655490B01

KvK-nummer: 73762768

 

Artikel 1. | Definities

 

1.1. Algemene Leveringsvoorwaarden: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van Dubbel Dwars media;

 

1.2. Dubbel Dwars media: de V.O.F. Dubbel Dwars media, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73762768;

 

1.3. Offerte: een vrijblijvend aanbod van Dubbel Dwars media aan Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst;

 

1.4. Opdrachtgever: de natuurlijk-of rechtspersoon die met Dubbel Dwars media een Overeenkomst is aangegaan, dan wel een Overeenkomst met Dubbel Dwars media wenst aan te gaan;

 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Dubbel Dwars media en Opdrachtgever;

 

1.6. Partijen: Dubbel Dwars media en Opdrachtgever gezamenlijk.

 

 

Artikel 2. | Toepassing Algemene Leveringsvoorwaarden

 

2.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes die Dubbel Dwars media uitbrengt, op alle aanvaardingen door Dubbel Dwars media van een aan haar gedaan (prijs)aanbod en op alle Overeenkomsten die Dubbel Dwars media sluit met Opdrachtgever.

 

2.2. Afwijkingen of wijzigingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden binden Dubbel Dwars media slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en voor zover Dubbel Dwars media daarbij wordt vertegenwoordigd door een door haar aangewezen bevoegd persoon. Een dergelijke afwijking heeft geen bindende werking op andere overeenkomsten tussen Dubbel Dwars media en Opdrachtgever.

 

2.3. Het om welke reden ook niet van toepassing zijn van deze Algemene Leveringsvoorwaarden op een aanbod, Offerte en/of Overeenkomst is niet van invloed op de toepasselijkheid op andere aanbiedingen, Offertes en/of Overeenkomsten. Opdrachtgever stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen partijen. Opdrachtgever stemt ermee in dat deze Algemene Leveringsvoorwaarden in dat geval niet nogmaals ter hand hoeven te worden gesteld.

 

2.4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen. Indien de Algemene Leveringsvoorwaarden van Dubbel Dwars media en de algemene voorwaarden van Opdrachtgever naast elkaar van toepassing zijn, geldt dat bij eventuele strijdigheid de Algemene Leveringsvoorwaarden van Dubbel Dwars media prevaleren.

 

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden onverkort van toepassing.

 

2.6. Dubbel Dwars media behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Algemene Leveringsvoorwaarden tussentijds eenzijdig te wijziging. De gewijzigde versie is van toepassing zodra Dubbel Dwars media deze ter kennis heeft gebracht door toezending van een kopie van die gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden per e-mail en/of per post naar het bij haar bekende e-mailadres en/of postadres van Opdrachtgever en Opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) dagen na dagtekening schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Op aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten die daarna tot stand komen en in gevallen waarin verschillende

versies van toepassing geacht kunnen worden is de jongste versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

 Artikel 3. | Offerte

 

3.1. Alle door Dubbel Dwars media uitgebrachte Offertes - in welke vorm ook - zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.

 

3.2. Dubbel Dwars media kan niet aan een Offerte gehouden worden indien deze Offerte een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door Opdrachtgever redelijkerwijs als zodanig herkend kan worden.

 

3.3. De Offerte wordt gedagtekend en geldt ingaande die dag gedurende dertig (14) dagen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Het factuurbedrag kan met 10% naar boven en onder afwijken van offertebedrag door verandering in kosten. Tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever

 

3.4. Offerte aanvragen c.q. aanbiedingen van Opdrachtgever dienen vergezeld te gaan met een duidelijke omschrijving van de gewenste diensten en/of producten.

 

3.5. Dubbel Dwars media zal uitgaan van de juistheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en hierop haar offerte baseren. Schade en/of kosten voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van Opdrachtgever.

 

3.6. Indien Dubbel Dwars media een aanbieding van Opdrachtgever aanvaardt c.q. Opdrachtgever een Offerte van Dubbel Dwars media accepteert, heeft Dubbel Dwars media het recht om deze aanvaarding c.q. dit vrijblijvende offerte aanbod binnen een periode van vijf (5) werkdagen na dagtekening te herroepen.

 

3.7. Kwaliteit- en prijsopgaven, offertes, alsmede (video- en foto) beelden die door Dubbel Dwars media of in haar opdracht vervaardigd zijn, mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk op het verkrijgen van een vergelijkbare offerte. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen Overeenkomst tussen Partijen wordt gesloten, worden deze bescheiden binnen veertien (14) dagen na een daartoe door Dubbel Dwars media gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan haar geretourneerd. Tevens geldt onverkort haar auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom, hetgeen zoals nader omschreven in Artikel 10.

3.8. Bij akkoord op de betreffende offerte: aanbetaling van 50% over het gehele bedrag. Tenzij anders overeengekomen. Overige 50% bij oplevering (eind)product.

3.9 Offerte is altijd exclusief een kilometervergoeding à € 0,40 per kilometer vanaf Geldeloozepad 1 te Goes Zeeland.

 

3.9.1 Overige kosten t.b.v de filmproductie worden toegevoegd aan de eindfactuur.

Wanneer er extra kosten gemaakt worden, zullen deze altijd tijdig gecommuniceerd worden ter goedkeuring. Uren buitenom offerte kosten € 55,00 excl. BTW per uur per persoon.

 

3.9.2 Offerte is excl. modellen en/of figuranten. 

 

 

Artikel 4. | Overeenkomst

 

4.1. Een Overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever een door Dubbel Dwars media uitgebrachte Offerte heeft geaccepteerd, dan wel zodra een aanbieding van Opdrachtgever expliciet door Dubbel Dwars media is bevestigd, dan wel zodra Dubbel Dwars media uitvoering geeft aan een in het verlengde van de aanbieding liggende uitvoeringshandeling en Opdrachtgever daar niet dezelfde dag nog tegen ageert.

 

4.2. Overeenkomsten alsmede wijzigingen daarop kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan door een door Dubbel Dwars media aangewezen bevoegd persoon. Dubbel Dwars media is niet gebonden aan eventuele Overeenkomsten alsmede wijzigingen daarop met medewerkers en/of stagiairs van Dubbel Dwars media, tenzij deze schriftelijk door de door Dubbel Dwars media aangewezen bevoegd persoon is bevestigd. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Dubbel Dwars media aangeven wie binnen haar organisatie (anders) bevoegd is tot het aangaan c.q. wijzigen van Overeenkomsten.

 

4.3. Dubbel Dwars media is te allen tijde bevoegd om naar eigen inzicht derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

 

4.4. Tenzij anders wordt overeengekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege bij voltooiing van de diensten dan wel bij levering van het (eind) product.

 

 

 

Artikel 5. | Prijzen

 

5.1. Prijzen worden in rekening gebracht conform de door Partijen overeengekomen tarieven of, bij gebreke daarvan, op basis van de door Dubbel Dwars media gebruikelijk gehanteerde tarieven.

5.2. Alle door Dubbel Dwars media opgegeven en/of gehanteerde, dan wel tussen partijen overeengekomen tarieven luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting, reiskosten, parkeerkosten, verblijfkosten en andere belastingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is of wordt overeengekomen.

 

5.3 Offerte is exclusief een kilometervergoeding à € 0,40 per kilometer vanaf Geldeloozepad 1 te Goes Zeeland. 

 

 

Artikel 6. | Betaling

 

6.1. Dubbel Dwars media heeft het recht periodiek in termijnen, dan wel na uitvoering van de diensten en/of levering van de producten, te factureren.

 

6.2. Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen ná de factuurdatum door overmaking op een door Dubbel Dwars media aan te wijzen bankrekening. Indien Opdrachtgever niet binnen de voormelde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. 

Dubbel Dwars media heeft vanaf dat moment recht op vergoeding van een rente van 2% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. Deze rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen (voor zover rechtens is toegestaan) 15% van de openstaande hoofdsom, met een minimum van € 100,- (exclusief BTW). De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

 

6.3. Een beroep op verrekening en/of opschorting door Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

6.4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

6.5. De volledige vordering van Dubbel Dwars media op Opdrachtgever tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

 

        a. een betalingstermijn is overschreden;

        b. Opdrachtgever faillissement, surseance of schuldsanering heeft aangevraagd, failliet is    gegaan, in surseance verkeert of is toegelaten tot een schuldsanering;

        c. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever is gelegd;

        d. Opdrachtgever wordt ontbonden en/of geliquideerd;

        e. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele of bewind wordt gesteld of overlijdt.

 

 

 

Artikel 7. | Uitvoering van de Opdracht

 

7.1. Dubbel Dwars media zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

7.2. Dubbel Dwars media spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de werkzaamheden.

 

7.3. Dubbel Dwars media zal haar werkzaamheden in beginsel verrichten op werkdagen binnen de normale werktijden tussen 06.30 uur en 21.00 uur, tenzij anders overeengekomen. Onder werkdag wordt verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

 

7.4. Opdrachtgever stelt Dubbel Dwars media in de gelegenheid om haar werkzaamheden (tijdig) te verrichten. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever in dat kader ervoor zorg te dragen dat Dubbel Dwars media tijdig kan beschikken:

 

       a. over de voor de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen Partijen schriftelijk anders is overeengekomen;

       b. over het gebouw waarin of het terrein waarop de werkzaamheden moet worden uitgevoerd;

       c. over aansluitingsmogelijkheden voor elektronica, verlichting en verwarming.

 

7.5. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van Dubbel Dwars media behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de werkzaamheden door Dubbel Dwars media daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient Opdrachtgever Dubbel Dwars media daarvan tijdig in kennis te stellen.

 

7.6. Opdrachtgever verplicht zich aan Dubbel Dwars media vrije toegang en/of doorgang te verlenen tot haar gebouw(en) en/of terrein(en), voor zover deze toegang en/of doorgang noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de gebouw(en) en/of terrein(en) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd goed bereikbaar zijn. De Opdrachtgever zal Dubbel Dwars media bovendien steeds volledige medewerking verlenen, alsmede tijdig alle nuttige en noodzakelijk informatie verschaffen.

 

7.7. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat er ten behoeve van de door Dubbel Dwars media te verrichten werkzaamheden sprake is van een werkbare locatie en dat de plaatsen waar(aan) de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd zijn afgetekend of duidelijk zijn/worden aangegeven.

 

7.8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de naleving van de geldende voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden en veiligheid.

 

7.9. Indien Opdrachtgever de verplichtingen in dit Artikel 7 niet (tijdig) opvolgt is Dubbel Dwars media bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende schade en kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 


 

Artikel 8. | Meer- en minderwerk

 

8.1. Dubbel Dwars media is gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen, als het meerwerk is ontstaan doordat:

 

       a. er sprake is van een wijziging in en/of aanvulling van de gewenste diensten, producten,   materialen, tijd en/of kosten, en deze wijziging niet aan Dubbel Dwars media valt toe te rekenen;

       b. de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet juist of onvolledig blijkt;

       c. de normale arbeidstijden wordt overschreden (Artikel 7.3);

       d. er van de geschatte diensten, tijden en/of producten wordt afgeweken.

 

8.2. Dubbel Dwars media zal het meerwerk (schriftelijk) aan Opdrachtgever bevestigen, alvorens tot uitvoering en facturatie van het meerwerk over te gaan. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur tegen voornoemde bevestiging van Dubbel Dwars media ageert, wordt Opdrachtgever geacht met het meerwerk akkoord te zijn.

 

8.3. Minderwerk wordt in beginsel niet verrekend en geeft ook geen recht op vermindering van het factuurbedrag, dan wel terugbetaling van betaalde gelden.

 

8.4. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen kan Dubbel Dwars media een toeslag op de eventueel overeengekomen prijzen in rekening brengen.

 

 
 

Artikel 9. | Levering

9.1. Uitvoering van de Overeenkomst geschiedt in beginsel in een drietal fases:

 

       a. Pre productie fase: gedurende deze fase komen Partijen een algemene planning met elkaar overeen. Partijen spreken onder meer met elkaar af wanneer de werkzaamheden door Dubbel Dwars media zullen worden uitgevoerd. De termijn waarbinnen de werkzaamheden door Dubbel Dwars media zullen worden uitgevoerd en het (eind)product zal worden opgeleverd is aangegeven met een aantal werkbare dagen en/of dagdelen.  Dubbel Dwars media zal conform deze planning en naar haar eigen inzicht personeel, derden, materiaal en andere hulpmiddelen inschakelen, inkopen of reserveren;

       b. Productie fase: gedurende deze fase voert Dubbel Dwars media de overeengekomen film werkzaamheden uit;

       c. Post productie fase: gedurende deze fase voert Dubbel Dwars media de overeengekomen montagewerkzaamheden en nabewerking uit. Uitgebreide nabewerking vindt enkel na overleg met Dubbel Dwars media plaats en kan extra kosten met zich meebrengen. Indien Dubbel Dwars media de montage en nabewerking heeft uitgevoerd, levert zij het (eind) product aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient het (eind)product te controleren en heeft de mogelijkheid om eenmalig wijzigings- en/of aanpassingsverzoeken bij Dubbel Dwars media in te dienen, welkeDubbel Dwars media – voor zover voornoemde verzoeken naar oordeel van Dubbel Dwars media binnen de Overeenkomst vallen – kosteloos zal doorvoeren. Eventuele wijzigings- en/of aanpassingsverzoeken die Opdrachtgever nadien bij Dubbel Dwars media indient,

zal Dubbel Dwars media slechts na haar goedkeuring doorvoeren en kan extra kosten met zich meebrengen.

 

9.2. Door Dubbel Dwars media in de pre productie fase opgegeven termijnen zijn indicatief en kunnen door Opdrachtgever nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Bij overschrijding van voornoemde termijn dient de Opdrachtgever Dubbel Dwars media de gelegenheid te bieden om haar verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen.

 

9.3. De door Dubbel Dwars media opgegeven termijn waarbinnen de werkzaamheden door Dubbel Dwars media zullen worden uitgevoerd gaat in zodra tussen Partijen een Overeenkomst tot stand is gekomen,Dubbel Dwars media bezit over alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens, materialen en bescheiden, de eventueel overeengekomen vooruitbetaling aan Dubbel Dwars media is voldaan alsmede is voldaan aan eventuele overige tussen Partijen schriftelijk overeengekomen voorwaarden.

 

9.4. Indien Dubbel Dwars media tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voorziet dat de gemaakte planning zal worden overschreden, doet zij hiervan mededeling aan Opdrachtgever onder vermelding van de vermoedelijke aanleiding. Partijen dienen gezamenlijk een nieuwe werkbare planning overeen te komen.

 

9.5. Indien de weers- en/of werkomstandigheden naar mening van Dubbel Dwars media een negatieve invloed op de werkzaamheden kunnen hebben, is Dubbel Dwars media gerechtigd de werkzaamheden niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever voortvloeit. Mocht Dubbel Dwars media de werkzaamheden in zo’n geval, op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever wel uitvoeren, dan geschiedt de uitvoering van de werkzaamheden geheel voor risico van Opdrachtgever en heeft Opdrachtgever ten aanzien van deze werkzaamheden nooit enig recht op schadevergoeding.

 

 

 

Artikel 10. | Intellectueel eigendom

 

10.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder uitdrukkelijk de auteursrechten, portretrechten, modellenrecht, merkenrechten, handelsnaamrechten en octrooirechten, die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van, voortvloeien uit of verband houden met de door Dubbel Dwars media uit te voeren diensten en het resultaat daarvan toe aan Dubbel Dwars media. Voor zover noodzakelijk worden deze intellectuele eigendomsrechten op grond van de Overeenkomst door Opdrachtgever op het moment van het ontstaan daarvan aan Dubbel Dwars media overgedragen, welke overdracht door Dubbel Dwars media reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

 

10.2. Voor zover de door Dubbel Dwars media uit te voeren diensten en het resultaat daarvan worden uitgevoerd c.q. (mede) tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan Dubbel Dwars media toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtgever aan Dubbel Dwars media een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtgever garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

 

10.3. Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in Artikel 10.1, op enig moment een nadere akte zou zijn vereist, verplicht Opdrachtgever zich om op eerste verzoek van Dubbel Dwars media aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen.

 

10.4. Opdrachtgever doet hierbij afstand jegens Dubbel Dwars media van alle eventueel aan Opdrachtgever toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtgever doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens zijn personeel en de door hem in te schakelen derden afstand jegens Dubbel Dwars media van alle eventueel aan deze personen toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

 

10.5. Opdrachtgever vrijwaart Dubbel Dwars media tegen aanspraken van derden, de juridische kosten daaronder mede begrepen, ter zake van (gestelde) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen.

 

10.6. Mochten er ten aanzien van de door Dubbel Dwars media uit te voeren diensten en resultaten daarvan andere intellectuele eigendomsrechten dan die genoemd in Artikel 10.1 ontstaan, dan kunnen deze nimmer aan Dubbel Dwars media worden tegengeworpen en verstrekt Opdrachtgever ter zake aan Dubbel Dwars media, om niet, een niet-exclusief en niet opzegbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd ten behoeve van de met de Overeenkomst beoogde doelstellingen.

 

 

 

Artikel 11. | Muziekrechten

 

11.1. Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek, moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Dubbel Dwars media kan in de Offerte slechts een schatting geven van voornoemde de kosten. De uiteindelijke kosten die door Dubbel Dwars media bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht kunnen evenwel hoger of lager uitvallen dan voornoemde schatting, vanwege de complexiteit van de tarieven die de stichting BUMA/STEMRA doorberekent.

 

11.2. Als gebruik wordt gemaakt van royalty free muziek, wordt voor de muziekrechten door Dubbel Dwars media een eenmalig bedrag bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Voornoemde kosten worden door Dubbel Dwars media in de Offerte opgenomen.

 

11.3. Opdrachtgever vrijwaart Dubbel Dwars media voor eventuele aanspraken van derden, de juridische kosten daaronder mede begrepen, voortvloeiende uit of verband houdende met een schending van muziekrechten en/of het door Opdrachtgever niet betalen van de in dit Artikel 11 opgenomen vergoeding.

Artikel 12. | Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

12.1. Dubbel Dwars media behoudt zich de eigendom van alle krachtens de Overeenkomst aan Opdrachtgever geleverde en nog te leveren producten voor tot het tijdstip waarop de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Dubbel Dwars media heeft voldaan. Onder de verplichtingen van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend  begrepen het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren diensten en producten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.

 

12.2. Indien Dubbel Dwars media haar eigendomsrechten voor wat betreft de door haar aan Opdrachtgever geleverde producten wil uitoefenen, is Opdrachtgever voorshands gehouden daaraan onvoorwaardelijk mee te werken en onherroepelijke toestemming aan Dubbel Dwars media te verlenen om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Dubbel Dwars media zich bevinden om deze mee te kunnen nemen. Eén en ander onverminderd het recht van Dubbel Dwars media op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

 

12.3. Wanneer Dubbel Dwars media zaken, informatie of producten van Opdrachtgever onder haar heeft, is zij gerechtigd deze zaken, informatie of producten onder zich te houden tot het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens Dubbel Dwars media heeft voldaan, tenzij Opdrachtgever voor diens verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Onder de verplichtingen van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk, maar niet uitsluitend begrepen het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren diensten en producten, vermeerderd met de vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de

Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van schadevergoeding, (buiten)gerechtelijke incassokosten en eventuele rente.

 

 

 Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

13.1. Dubbel Dwars media zal haar diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Dubbel Dwars media mag worden verwacht.

 

13.2. Dubbel Dwars media is niet aansprakelijk voor andere schade dan de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Dubbel Dwars media uit de Overeenkomst en/of onrechtmatig handelen van Dubbel Dwars media. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dubbel Dwars media aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Dubbel Dwars media toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.

 

13.3. Dubbel Dwars media is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

a. door een schending zijdens Opdrachtgever van diens onderzoeksplicht, zoals omschreven in Artikel 14.1;

b. door onjuiste verwachtingen zijdens Opdrachtgever ten aanzien van de diensten c.q. het (eind)product;

c. doordat Dubbel Dwars media is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

d. door kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken;

e. door storingen die verband houden met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Dubbel Dwars media zijn gelegen, bijvoorbeeld door storingen in de verbindingen of apparatuur van de Opdrachtgever of derden;

f. door vertragingen in de levering of wijziging van de Overeenkomst die het gevolg zijn van omstandigheden die niet aan Dubbel Dwars media te wijten zijn, zoals weersomstandigheden;

g. door derden die op verzoek van Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.

 

13.4. De aansprakelijkheid van Dubbel Dwars media is te allen tijde beperkt tot:

a. de directe schade. Dubbel Dwars media is nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval begrepen de gevolgschade, winstderving, inkomstenderving, derving van mogelijkheden en/of schade als gevolg van bedrijfsstagnatie;

b. maximaal eenmaal de factuurwaarde, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Dubbel Dwars media is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

 

13.5. Opdrachtgever vrijwaart Dubbel Dwars media tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, voor schade aan goederen en/of eigendommen van Opdrachtgever, haar werknemers en/of derden, alsmede letselschade.

 

13.6. De in dit Artikel 13 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Dubbel Dwars media of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

 

 

Artikel 14. | Klachten

 

14.1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na afronding van de diensten en levering van het (eind)product te onderzoeken of Dubbel Dwars media de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden eventuele klachten direct schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de klacht aan Dubbel Dwars media te melden.

 

14.2. Klachten over de geleverde diensten en/of het geleverde (eind)product dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na levering van de betreffende dienst en/of (eind)product schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de klacht aan Dubbel Dwars media te worden gemeld.

 

14.3. Indien bovengenoemde klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Dubbel Dwars media kenbaar zijn gemaakt, worden de diensten en het (eind)product geacht overeenkomstig de overeenkomst te zijn geleverd.

 

14.4. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd en is het desbetreffende factuurbedrag verschuldigd.

 

14.5. Het indienen van een klacht heft de verplichtingen van Opdrachtgever niet op, noch komt aan Opdrachtgever het recht toe haar verplichtingen op te schorten.

 

14.6. Het recht om te klagen verjaart in ieder geval na verloop van zes (6) maanden na afronding van de diensten en/of levering van het (eind)product.

 

14.7. Ingeval van terechte klachten zal Dubbel Dwars media overgaan tot aanpassing van het (eind)product dan wel de schade vergoeden krachtens de aansprakelijkheidsbeperking in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

 

 

 

Artikel 15. | Overmacht

 

15.1. Dubbel Dwars media is niet aansprakelijk voor een (gedeeltelijke) tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en kan niet tot nakoming van haar verplichtingen worden aangesproken, indien Dubbel Dwars media als gevolg van een overmachtsituatie niet in staat is om en/of van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht om alle of een deel van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.

 

15.2. Dubbel Dwars media is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmachtsituatie. Indien Dubbel Dwars media haar verplichtingen als gevolg van overmacht langer dan 2 weken geheel of gedeeltelijk heeft opgeschort of blijvend verhinderd is uitvoering te geven aan de Overeenkomst, is Dubbel Dwars media gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding voor Dubbel Dwars media ontstaat.

 

15.3. Aan Dubbel Dwars media komt tevens het recht toe om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert is ingetreden nadat Dubbel Dwars media haar verbintenis had moeten nakomen.

 

15.4. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die redelijkerwijs niet aan de schuld van Dubbel Dwars media te wijten zijn en redelijkerwijs niet voor haar rekening behoren te komen. Hieronder wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: oorlogsgevaar), epidemie, pandemie, (terroristische) aanslagen, revoluties, opstand en/of burgerlijke onrust, onlusten, overheidsmaatregelen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van het personeel van Dubbel Dwars media, werkstaking bij Dubbel Dwars media, brand bij Dubbel Dwars media, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij Dubbel Dwars media, een tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van de (rechts)personen van wie Dubbel Dwars media voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is en algemene vervoersproblemen bij Dubbel Dwars media.

 

15.5. Is er sprake van een overmacht situatie met betrekking op slecht weer zoals ongewenste regen, onweer, sneeuw of hoge windkracht. kan de opdracht maximaal 5 dagen voor de bevestigde datum verschoven worden zonder extra vergoeding. Geldig voor alle deelnemende partijen zoals: opdrachtgever, acteurs, productie etc.

 

Artikel 16. | Opschorting en ontbinding

 

16.1. Dubbel Dwars media is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist alsmede tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien:

 

       a. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

       b. Dubbel Dwars media goede grond heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig 

           zal nakomen;

       c. ten aanzien van Opdrachtgever faillissement of surseance is aangevraagd of uitgesproken of   Opdrachtgever is 

           toegelaten tot een schuldsanering;

       d. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever is gelegd;

       e. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

       f.  Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;

       g. Bij Opdrachtgever een verandering optreedt in de zeggenschap over de Opdrachtgever c.q. de zeggenschap over de      

          Opdrachtgever bij een derde komt te berusten;

      h. Dubbel Dwars media aan Opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

 

16.2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dubbel Dwars media op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17. | Annulering en uitstel

17.1 U kunt tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht kosteloos annuleren.
17.2 Tot 7 dagen voor aanvang wordt 50% van de geoffreerde kosten in rekening gebracht.
17.3 Annuleert u een week of korter van tevoren, dan brengen wij 75% van de kosten in rekening.

17.4 Annuleert u niet en kan de opdracht niet doorgaan, brengen wij 100% van de kosten in rekening.

​17.5 U kunt tot 7 dagen voor de gemaakte afspraak kosteloos uitstellen.
17.6 Bij verschuiving brengen wij 50% van de geoffreerde kosten in rekening, als deze korter dan 7 dagen voor de afgesproken datum plaatsvindt.
17.7 Verschuiving is: 1. naar een datum binnen 30 dagen; 2. voor eenzelfde soort opdracht of groter; en 3. mits beschikbaarheid Dubbeldwars. Anders wordt verschuiving toch gezien als annulering.

 

Artikel 18. | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

18.1. Op elke Overeenkomst tussen Dubbel Dwars media en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

18.2. Elk geschil tussen Dubbel Dwars media en Opdrachtgever zal worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft en met dien verstande dat Dubbel Dwars media steeds gerechtigd is een geschil voor te leggen aan een andere rechtbank.

Artikel 19. | Drone 

19.1 Dubbeldwars beschikt over dronepiloten met A1, A2 en A3 certificeringen (vliegbrevet). 

Dit betekent dat wij commercieel mogen vliegen om drone beelden en -video’s te maken.
Wij mogen tot vijftig meter hoog uw proces, organisatie of ander project naar keuze verfilmen vanuit de lucht, mits dit niet in de vastgestelde no-fly zones van de overheid ligt.


 

Artikel 20 | Data opslag

20.1 Wij bewaren een bewerkbaar bestand uiterlijk 1 jaar. 

Hierna is het voor ons niet meer mogelijk een bewerkbaar bestand aan te passen wegens verandering van software. Maar ook om op een duurzame manier om te gaan met data en data rot te beperken . Neem contact met ons op voor een duurzame oplossing.

Artikel 21 | Productie

 

Artikel 21.1 | Pre productie

21.1 Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde bedrijfsinformatie welke nodig is voor het ontwikkelen van een video en/of foto-productie.

21.2  Klant draagt zorg voor toestemming filmen, editten en gebruiken filmmateriaal. 

 

Artikel 21.2 | Productie

22.1 Klant draagt zorg voor melding aan personeel, genodigden, acteurs, figuranten dat er filmopnames gemaakt worden t.b.v. Met daarbij de informatie over het doel van de opnames.

Indien nodig schriftelijke toestemming en avg contract 

22.2  Klant draagt zorg voor toestemming filmen, editten en gebruiken filmmateriaal. 

22.3 Klant draagt wanneer van toepassing zorg voor een interviewer welke vragen stelt tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 21.3 | Post productie

23.1  Indien er sprake is van gebruik bestaande- en of gemonteerde filmbeelden, regelt klant rechten af m.b.t. bestaande opnames en personen die in beeld komen.

bottom of page